Love og vedtægter for
Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling

Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling er stiftet i sommeren 1931 under navnet Herløv-Hjortespring Tennisforening. Herlev Tennisklub blev i 1966 optaget som en afdeling under Herlev Idrætsforening (stiftet 23. maj 1949).

 §1.  Navn og formål

1.     Afdelingens officielle navn er "Herlev Idrætsforenings tennisafdeling", i daglig tale kaldet HI Tennis, Herlev Tennis eller Herlev Tennisklub forkortet HIT, og dens hjemsted er Herlev Kommune.

2.     Som en afdeling af Herlev Idrætsforening (forkortet HI) er HIT underkastet dennes love og vedtægter. I tvivlstilfælde og ved ændringer af HI's love går disse forud for nedenstående paragraffer. Tennisafdelingen er i så fald forpligtet til at ændre sine egne love og vedtægter således, at de bliver i overensstemmelse med HI's.

3.     Afdelingens formål er at skabe gode og fornuftige rammer/muligheder for tennissporten for motions- og turneringsspillere såvel – inden- som udendørs.

4.     Det er endvidere Herlev Tennisklubs formål at sikre klubbens sociale liv med udgangspunkt i fællesskabet, og at udbrede kendskabet til tennis i Herlev Kommune.

5.     Afdelingen er tilsluttet "Dansk Tennis Forbund" (DTF) og således også tilsluttet "Danmarks Idræts Forbund" (DIF).

6.     Foreningen Herlev Idrætsforening, tennisafdelingen, hæfter overfor 3. mand alene med afdelingens formue.

§2.  Medlemmer

1.     Afdelingen kan, som medlem, optage enhver person enten som aktivt eller passivt medlem.

2.     Medlemmer optages for et år af gangen, og gyldigt medlemskab opnås, når det af bestyrelsen fastsatte kontingent er indbetalt.

3.     Et medlem betragtes som junior til det fyldte 18. år og forbliver junior samme kalenderår ud.

4.     Spilleret på afdelingens indendørs og udendørs baner erhverves, når det hertil hørende kontingent er betalt og man ikke er i restance. Udførelse af tennisspillet sker på udøverens eget ansvar.

5.     Ved restance forstås manglende kontingentbetaling og retten fortabes hermed til at anvende såvel tennisafdelingens som øvrige HI-afdelingers baner, lokaliteter og materiel.

6.     Misligholdelse af afdelingens baner, lokaliteter og materiel kan medføre erstatningskrav over for implicerede medlemmer.

7.     Medlemmer, der deltager i officielle turneringer for andre klubber, kan ikke deltage i HIT's interne klubmesterskaber indenfor samme år.

8.     Ethvert medlem af Herlev Idrætsforening, tennisafdelingen, hæfter overfor 3. mand alene med indbetalt kontingent.

9.     Udmeldelse sker skriftlig til kassereren.

10. Klubbens medlemmer er dækket af en fælles, kollektiv ansvarsforsikring tegnet mellem idrættens hovedorganisationer og forsikringsselskab.

§3.  Generalforsamling

1.     Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer kvalificeret flertal jf. §8. Bestyrelsen eller mindst 1 af de fremmødte medlemmer kan forlange, at afstemningen skal være skriftlig.

2.     Stemmeret på generalforsamlingen har et hvert medlem, som er fyldt 15 år inden datoen for generalforsamlingen. Medlemmer under 15 år kan dog repræsenteres ved en forælder/værge, uanset denne er medlem af foreningen eller ej.

3.     Der afholdes een årlig ordinær generalforsamling, almindeligvis i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten ved opslag på tennishallernes opslagstavler, ved en medlemsmeddelelse, eller ved annoncering i den lokale presse. Dagsordenen for generalforsamlingen skal i det mindste indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning, mundtlig og evt. også skriftlig.

3.     Eventuelle udvalgsberetninger (kan aflægges af formanden).

4.     Regnskabsberetning ved kassereren. Skriftligt regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer.

5.     Indkomne forslag. Forslag som ønskes sat under bindende afstemning, skal være formanden i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen.

6.     Valg af formand eller kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg, jf. § 4. stk. 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter en revisor og en revisorsuppleant for 1 år.

7.     Debat om afdelingens fremtid efter indlæg af formanden.

8.     Eventuelt, herunder kan vejledende afstemning finde sted.

4.     På den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen såvel næste års budget som kontingent til orientering under dagsordenens punkt 4: "Regnskabsberetning ved kassereren".

5.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af afdelingens medlemmer skriftlig fremsætter en motiveret begæring herom. Generalforsamlingen afholdes tidligst 14 dage og senest 30 dage efter begæringens fremkomst, og den indvarsles med tilhørende dagsorden, som angivet for den ordinære generalforsamling under § 3 stk. 3.

6.     Medlemskontingentets størrelse, og anvendelsen heraf på afdelingens aktiviteter, herunder indendørs og udendørs spil, samt betalingsterminer, fastsættes af bestyrelsen. Hvor forholdene taler for det, kan bestyrelsen fritage eller nedsætte kontingentet for enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer.

§4.  Bestyrelsen

1.     Tennisklubbens ledelse varetages af en bestyrelse, valgt på den årlige ordinære generalforsamling. Til bestyrelsen kan vælges ethvert medlem, som er fyldt 15 år.

2.     Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer, men kan i øvrigt udvides efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen. Udvidelse af bestyrelsen kan vedtages ved simpelt flertal.

3.     Bestyrelsen skal i det mindste besætte og udfylde følgende poster: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

4.     Bestyrelsens funktionstid er 2 år, således at forstå, at formanden og halvdelen af bestyrelsen - ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer - flertallet, afgår samtidig, medens kasserer og den øvrige bestyrelse afgår det følgende år. Formand og kasserer vælges særskilt af generalforsamlingen.

5.     Bestyrelsen afholder regelmæssige møder. Der indkaldes til møde af formanden, eller når 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer finder det påkrævet. Fra møderne føres protokol, der i det mindste skal indeholde: Mødedato, navnene på de fremmødte, dagsorden og de på mødet trufne beslutninger og aftaler. Protokollen forelægges til godkendelse på det følgende møde og underskrives af formanden eller sekretæren. Medlemmerne kan forlange at få protokollen til gennemlæsning.

6.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er tilstede. Afgørelsen træffes ved almindelig flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.     Senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling afholder den nye bestyrelse sit første møde. På dette møde besættes de øvrige bestyrelsesposter, som er nødvendige for den daglige drift. Udvalg nedsættes og formænd udpeges.

8.     Ethvert bestyrelsesmedlem i Herlev Idrætsforening, tennisafdelingen, hæfter over for 3. mand alene med indbetalt kontingent.

§5.  Suppleanter og revisorer

1.     Til bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant kan vælges medlemmer der er fyldt 15 år.

2.     Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

3.     Der vælges mindst en første og en anden suppleant til bestyrelsen. I tilfælde af utidig afgang eller langvarigt fravær blandt bestyrelsens medlemmer, indtræder suppleanten i den nævnte rækkefølge. Bestyrelsen kan i øvrigt opfordre suppleanter til at deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret ved afstemninger.

4.     Der vælges en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren reviderer og underskriver det fremlagte regnskab på den ordinære generalforsamling,

     I tilfælde af revisorens forfald revideres af revisorsuppleanten.

§6.  Udvalg

1.     Til løsning af specielle arbejdsopgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg. Udvalgene og disses medlemmer skal meddeles afdelingens øvrige medlemmer ved faste opslag i klubhuset eller på anden offentlig tilgængelig måde.

2.     Bestyrelsen udpeger formanden for udvalgene, som hver især skal bestå af mindst 3 medlemmer inkl. formanden. I de faste udvalg skal mindst eet medlem altid sidde i bestyrelsen, medens de andre kan udpeges eller vælges blandt afdelingens øvrige medlemmer. I øvrige udvalg skal der ikke nødvendigvis sidde bestyrelsesmedlemmer. De valgte formænd for disse udvalg varetager kontakten til bestyrelsen.

3.     Et nedsat udvalg er kun ansvarlig overfor bestyrelsen og har ingen stemmeret ved bestyrelses-beslutninger. Bestyrelsen kan pålægge udvalgene at føre forhandlingsprotokol, der underskrives af udvalgets formand. Protokollen skal være tilgængelig for bestyrelsens medlemmer.

4.     På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, nedsætter bestyrelsen følgende faste udvalg:

Administrations- og økonomiudvalget

Driftsudvalget

Spilleudvalget

Ungdomsudvalget

Endvidere bør nedsættes følgende udvalg, hvortil udpeges en formand:

Trænerudvalg

Breddeudvalg

5.     Administrations- og økonomiudvalget har til opgave at planlægge afdelingens administrative rutiner og sikre en tilfredsstillende økonomi.

6.     Driftsudvalget har til opgave at sørge for, at klubbens indendørs og udendørs faciliteter er i forsvarlig stand.

7.     Spilleudvalget formidler medlemmernes deltagelse i officielle turneringer arrangeret af forbundet og unionerne, leder afdelingens deltagelse i holdturneringer og står som arrangør af de interne klubmesterskaber. Når det drejer sig om juniorspillere sker ovennævnte i tæt samarbejde med Ungdomsudvalget.

8.     Ungdomsudvalget har til opgave at varetage juniorspillernes interesser og forestå såvel instruktion som øvrige arrangementer for denne aldersgruppe. I Ungdomsudvalget bør der sidde mindst een repræsentant for klubbens juniorer.

9.     Trænerudvalget finder egnede emner til trænere, udarbejder trænerpolitik og forslag til aflønning og holder den løbende kontakt til og med alle ansatte trænere i klubben. Ansættelse af trænere gøres af bestyrelsen, på indstilling fra trænerudvalget.

10. Breddeudvalget varetager bredde/motionstennis for de senior-medlemmer som ikke er turneringsspillere, herunder begyndertræning og øvrige arrangementer for motionsspillere.

§7.  Regnskab – kontingent – budget

1.     Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

2.     Regnskabsføringen forestås af afdelingens kasserer, som skal føre et specificeret regnskab over alle indtægter og udgifter. På den årlige generalforsamling fremlægger kassereren et revideret regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer. Regnskabet revideres af afdelingens revisor eller dennes suppleant, og forelægges på den ordinære generalforsamling.

3.     For arbejder nævnt i punkt 2, kan der udbetales et honorar til kassereren.

4.     Afdelingens formue placeres i bank eller sparekasse, og kassereren må højest opbevare kr. 5.000 kontant.

5.     Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaliteter anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Herlev Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

§8.  Ændring af afdelingens love

1.     Afdelingens love ændres ved generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves, at mindst 1/5 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

2.     Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget er fremsat. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 majoritet uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§9.  Forhold vedrørende pædofili

1.     I april 2001 vedtog Folketinget en lov, som bl.a. giver idrætsklubber muligheder for at undersøge hvorvidt personer, som er beskæftiget med børn og unge under 15 år, har været straffet for seksuelt misbrug af børn.

2.     Bestyrelsen i klubben har derfor vedtaget, at alle holdledere, trænere og medlemmer af ungdomsudvalget, som er fyldt 15 år og samtidig beskæftiger sig med spillere under 15 år, skal kontrolleres.

3.     Der er udarbejdet et sæt regler for hvordan man som leder i klubben skal forholde sig, indeholdende hvem der skal kontrolleres, hvordan det foregår, gode leveregler og konsekvenser af en evt. given situation.

4.     Der henvises til klubbens enhver tid gældende regelsæt mod pædofili, som skal efterleves af bestyrelsen og de øvrige medlemmer                

§10.  Tegningsret

1.     Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at foreningen drives i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Herlev Kommunes retningslinier. Bestyrelsen skal endvidere tilsikre en tilfredsstillende økonomi.

2.     Formanden og kassereren kan i fællesskab tegne foreningen overfor tredjepart, eksempelvis overfor Herlev Kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud m.v. Klubbens kasserer kan dog disponere i forbindelse med den daglige drift, herunder alene underskrive checks i forbindelse med betalinger af regninger eller andre udgifter forbundet med aktiviteterne i Herlev Tennisklub.

§ 11: Afdelingens opløsning

1.     Bestemmelse om afdelingens opløsning kan kun vedtages på en særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Der fordres mindst 3/4 af de stemmeberettigedes stemmer for at opløsningen kan vedtages.

2.     Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, ved den første generalforsamling, kan der indkaldes til ny med 14 dages varsel, og denne er så beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og ved simpel stemmeflertal.

3.     I tilfælde af afdelingens opløsning overdrages eventuelle midler og rekvisitter til ligelig fordeling mellem Herlev Idrætsforening og Herlev Kommune.

Herlev Tennis

Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19.03.2007.


Download love og vedtægter på PDF-format her >>